Contact
Contact: Shimei Liu
Organization: Chinese Industrial Engineering Institution, CMES
Address: Management School, Tianjin University, 92#Weijin Road, Nankai District, Tianjin, P.R.China
Tel: 022-27890062
E-Mail: ieem2019@163.com info_ieorg@163.com
Zip Code: 300072